Sadská - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

 

Jak si zařídit

 

Stavební úřad Sadská

Níže uvedený odkaz na stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR umožňuje nalézt podle konkrétních požadavků jednotlivé druhy závazných formulářů. V sekci " Vyplněných vzorových žádostí" lze také zjistit, co a jak se má vyplnit. Pod tímto odkazem naleznete potřebné vzory a formuláře.

Formulář žádosti k odběru podzemních vod dne zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), v platném znění naleznete zde.

 

Matrika

Správní obvod matričního úřadu Sadská je vymezen vyhláškou č. 207/2001 Sb.a zahrnuje následující obce:

 • Hořany, Chrást, Hradištko, Kostelní Lhota, Milčice, Písty, Sadská, Třebestovice, Velenka, Zvěřínek.

Na základě zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vyřizuje matriční úřad pro občany ve výše uvedeném správním obvodu úkony, které se týkají následujících životních situací:

 • narození
 • manželství
 • úmrtí
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • změna příjmení a jména
 • změna příjmení po rozvodu manželství
 • určení otcovství k dosud nenarozenému dítěti určení otcovství k narozenému dítěti zvláštní matrika Brno – sepisování žádostí o vydání dokladů pro narození, manželství a úmrtí

Základními doklady pro vyřizování matričních záležitostí jsou dle charakteru úkonů:

 • platný OP, rodný, oddací nebo úmrtní list

V případě matričních dokladů vydaných v cizině:

 • doklady úředně ověřené a přeložené do českého jazyka.

Další specifikaci náležitostí je třeba dohodnout přímo na matrice.

Matriční úřad Sadská vyřizuje dle organizačního řádu Městského úřadu Sadská pro občany také další záležitosti, které vyplývají z níže uvedených zákonů.

Na základě zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů / zákon o evidenci obyvatel /, v platném znění pouze pro občany města Sadská:

 • rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • provádí přihlašování k trvalému pobytu provádí odhlašování z trvalého pobytu

Na základě zákona č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů ( zákon o ověřování ) pro občany bez ohledu na trvalé bydliště:

 • provádí vidimaci a legalizaci, tj. ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu

Na základě zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, v platném znění

 • sepisuje protokoly o ztrátě občanských průkazů
 • vydává potvrzení o ztrátě a odcizení občanských průkazů
 • vydává potvrzení o neplatnosti občanských průkazů

Obec s rozšířenou působností pro Sadskou je v matričních záležitostech Městský úřad Nymburk.

Adresa: Městský úřad, odbor správních činností, U Staré sladovny 470, 288 16 Nymburk. Rozšířené informace o výše uvedených oborech správních činností lze získat na této internetové adrese.

 

Byty

Dům s pečovatelskou službou

V domě s pečovatelskou službou v Sadské je 16 bytů, jedná se o byty zvláštního úrčení pro osoby se sníženou mírou soběstačnosti.  Źádosti o byt v DPS eviduje na zvláštním formuláři MěÚ Sadská.

Ostatní byty

RM schválila z důvodu transparentnosti Pravidla pro přidělování uvolněných bytů ve vlastnictví města Sadská.

Pro mladé zájemce do 35 let jsou určeny 3 startovací byty, které jsou pronajímány na dobu maximálně 3 let. Také pro přidělování těchto bytů RM schválila Pravidla.

 

Sociální oddělení MěÚ Sadská

Informace k zákonu o hmotné nouzi a elektronické formuláře pro jednotlivé dávky naleznete na internetových stránkách MPSV ČR zde.