Krizové řízení

Krizové řízení

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ VE MĚSTĚ SADSKÁ

Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce, které mají zájem na svém rozvoji. Jeho cílem je předcházet vzniku možných kritických situací, zajistit přípravu na zvládnutí možných kritických situací a zajistit zvládnutí možných kritických situací            v rámci vlastní působnosti orgánu krizového řízení a plnění opatření a úkolů uložených vyššími orgány krizového řízení, nastartovat obnovu a další rozvoj.
Krizové řízení je podle § 2 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění, souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace.
Mimořádnou událostí je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví a majetek nebo životní prostředí     a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.
Krizovou situací je mimořádná událost, která nejde zvládnout běžnými prostředky integrovaného záchranného systému a musí se vyhlásit krizový stav.


Právní řád České republiky rozlišuje čtyři krizové stavy, kterými jsou:

Složky integrovaného záchranného systému ( dále IZS )


Základní právní  předpisy

 

Vyhodnocení rizikovosti území města Sadská

Rizikové prostory pro možné druhy krizových situací v územních obvodech jednotlivých obcí s rozšířenou působností ( dále jen ORP ) jsou stanoveny v Krizovém plánu ORP Nymburk, jehož součástí je Havarijní plán Středočeského kraje.  Podle analýzy rizik nebezpečí v uvedených dokumentech je k.ú. města Sadská uvedeno pro riziko nebezpečí lesního požáru (střední  úroveň nebezpečí)  a povodní při stoleté vodě ( Q 100 ) na řece Labe   a dvacetileté a stoleté vodě  ( Q 20 a Q 100 ) na řece Šembera. Město Sadská má zpracovaný povodňový plán.

Typy mimořádných událostí na území města Sadská

 
Orgány krizového řízení
1. Starosta obce - § 21 zákona
2. Obecní úřad - § 21a zákona


Úkoly starosty města Sadská

 

Úkoly Městského úřadu Sadská

Plnění stanovených úkolů je výkonem státní správy v přenesené působnosti. Náklady vynaložené na provedení krizových opatření stanovených obcí uhrazuje obec z obecního rozpočtu.
Krizový štáb  města Sadská

Krizový štáb 

Krizový štáb města Sadská je poradním orgánem starostky pro přípravu na krizové situace; Členy krizového štábu jmenuje starostka města.  V době, kdy nehrozí krizová situace se krizový štáb schází pouze  v případě nutnosti.

Sídlo krizového štábu: Městský úřad Sadská, Palackého nám. 1, kancelář starosty.

Složení krizového štábu :
 
předseda Milan Dokoupil,  starosta města 725 858 209
místopředseda Bc. Jakub Barták, místostarosta města 724 025 887
člen Josef Doleža,l zástupce SHD Sadská 602 496 028


Tísňová volání
112  Jednotné evropské číslo tísňového volání pro všechny složky IZS ČR
150 Hasičský záchranný sbor ČR
155 Zdravotnická záchranná služba
158 Policie ČR
156 Městská policie


Další důležitá telefonní čísla
728 210 418 SDH Sadská
974 878 750 Policie ČR - místní oddělení Sadská
724 183 241, 800 202 121 -  Městská policie Sadská


Poruchy 
840 850 860 elektřina
321 723 400 plyn
1239 plyn pohotovost
325 513 804, 602 422 458 voda


 

                                                                                            

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK