Menu
Město Sadská
Město Sadská

Stavební úřad je přestěhován do bývalé pobočky spořitelny na Palackého nám. 77.

Přírodní zajímavosti

Hlavním krajinotvorným prvkem města je opukový svědecký vrch ( 215 m n.m.), který izolovaně vystupuje podobně jako Přerovská hůra,   Semická hůra, Chotuc a nejvyšší bod okresu Oškobrh ( 285 m n. m. ) z Polabské nížiny a dotváří typický ráz krajiny okresu Nymburk.Zcela logicky se návrší stalo místem, kde byl v dávné minulosti Karlem IV. na místě staršího kostela založen gotický kostel sv. Apolináře. Ten také od té doby tvoři neodmyslitelnou dominantu města Sadská.

Skála, kostel sv.Apolináře        Skála

V západní části svědeckého vrchu Sadská se rozkládá registrovaný významný krajinný prvek ( VKP ) Skála. Hlavním důvodem registrace tétolokality je její důležitý ekologický, krajinářský a geomorfologický význam. Jedná se o význačné naleziště zkamenělin středního turonu s velmi bohatým výskytem zkamenělých mořských živočichů. Skála se vyznačuje přítomností teplomilné flóry ( např. ledenec přímořský, různé druhy pcháčů a šalvějí či mateřídouška ) a fauny ( např. hlemýždi, suchomilky, cvrčci, střevlíci, pěnodějky a celá řada zástupců blanokřídlých a motýlů ). Pro detail jiného záběru lokality Skála klikněte na obrázek. 

jezero_letfoto

Dnes už si občané Sadské a jejího blízkého i vzdálenějšího okolí neumějí představit koupání jinde než v prostoru pískovny  -  v  Jezeře.  Abychom pochopili dnešní situaci,  je třeba se vrátit trochu do historie.

Vlastní těžba  byla v pískovně zahájena v  roce 1972 a trvala nepřetržitě dvacet let.V roce 1978 byl dobývací prostor rpzšířen a pozemky o výměře 20,ha byla převedeny na organizaci Středočeské kamenolomy a štěrkopískovny  se sídlem v Poděbradech. Již po celou dobu těžby se pískovna stala známou díky čisté vodě, kterou vyhledávali milovníci vody a sluněni, obzvláště v letních měsících.

jezero

Těžba štěrkopísku byla ukončena v  roce 1992 a zařízení včetně pozemků bylo těžební organizací prodáno již v průběhu konkurzu, který na ni byl vyhlášen. Snad mnohé návštěvníky překvapí, že po více než 10ti letech od ukončení těžby je jezero stále dobývacím prostorem a těžební organizace nemá finanční prostředky na nutné rekultivační práce. Z důvodu existence dobývacího prostoru také není možno v  dané lokalitě  provádět jakékoli stavební práce.

Po revoluci v roce 1989 došlo i ke změně vlastnických vztahů v oblasti pískovny. Některé pozemky získali zpět restituenti, jiné pozemky již několikrát změnily svého majitele. Majoritním vlastníkem břehů je pražská společnost BG Technik, CS, a.s. Město Sadská si je vědomo kouzla a půvabu této lokality, a proto zadalo zpracování plánu likvidace pískovny, na jehož základě budou následně upraveny břehy  svahováním a zalesněním. Po ukončení rekultivačních prací bude nutné schválit územní plán této lokality, aby nadále sloužila rekreaci a odpočinku. Nádherné borové lesy, krásné koupání a blízkost hlavního města  k tomu  Jezero předurčují.

V rámci lokality Skála se nachází v nadmořské výšce 213 m.n.m. významný trigonometrický bod. Byl zřízen pro účely mapování stabilního katastru již v roce 1824. Jedná se o žulový hranol 30x30x100 cm uvnitř observačního pilíře. V roce 1868 bylo na něm prováděno tzv. stupňové měření pro určení délky zemského poledníku. V roce 1926 byl zařazen do trigonometrické sítě, nyní nazývané Česká státní trigonometrická síť. V roce 1936 byl nad trigonometrickým bodem vybudován zděný observační pilíř. Uvedený bod byl dále používán pro celou řadu dalších měření, např. byly určeny jeho zeměpisné souřadnice a v poslední době je používán i pro měření družicová, pro určování polohy metodou GPS (Global Positioning Systém). Kromě toho je též koncovým bodem geodetické základny Sadská – Veliš. Uvedené trigonometrické body mají kromě svého historického významu také význam pro mapování, katastrální práce, vědecké práce a v neposlední řadě i pro účely obrany státu. Pro výšková měření je na pilíři umístěna i nivelační značka. Vzhledem k významu bodu, bylo v roce 1974 zřízeno chráněné území kolem uvedeného bodu, vymezené kružnicí o poloměru 150 metrů, kde je zakázána jakákoliv činnost, která by ohrozila neměnnost polohy daného trigonometrického bodu. Na jih a západ od pilíře se nacházejí bílou barvou orámované zajišťovací body ZK2 a ZK3.

(Tolik k významu triangulačního bodu Ing. Jiří Provázek, vedoucí odboru triangulace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ).

tb_03

Město Sadská je od západu a severu obklopeno komplexem borových lesů Kersko a Bory, které pro svůj význam podléhají zákonné ochraně.

Bory

Nejprve byla Vyhláškou ONV ze dne 24. 1. 1986 zřízena oblast klidu Kersko, kterou PZ ONV dne 20. 4. 1990 usnesením č. 162 rozšířilo o oblast Bory. Dnes je tento komplex rozsáhlých borových lesů chráněn jako Přírodní park Kersko - Bory. Rozsáhlé lesy se rozprostírají v k.ú. obcí Sadská, Hradištko, Velenka, Třebestovice, Zvěřínek a Písty, více vizuálních informací Vám může poskytnout galerie leteckých fotografií.

Poblíž Labe, na říčním km 161 -162, v těsné blízkosti jezera a chatové oblasti Vodrážka, se nachází ekologicky hodnotné slepé rameno Labe s mokřadními společenstvy a výskytem vzácných chráněných druhů a organismů. Část tohoto ramene byla v 70. a 80. letech minulého století zavezena a zničena skládkou. Zbývající část ramen je registrována a chráněna jako významný krajinný prvek. Na obrázku vidíte část slepého ramene na západní části jezera.

Mokřad

V katastrálním území Sadská se nachází také několik památných stromů, jejichž prezentaci přineseme později.

Nedaleko Sadské se nachází známá přírodní rezervace Písečný přesyp u Píst.

Písečný přesyp u Píst

Volný čas

Městský úřad Sadská

Provozní doba radnice:

Po: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út: 8:00-12:00, 13:00-15:00
St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Čt: 8:00-12:00, 13:00-15:00
Pá: 8:00-12:30

Pokladní hodiny:

Po: 8:00-12:00, 13:00-16:30
Út: 8:00-12:00, 13:00-14:30
St: 8:00-12:00, 13:00-16:30
Čt: 8:00-12:00, 13:00-14:30
Pá: 8:00-12:00

Telefony:

Ústředna/Podatelna: 325 546 600
Přestupky/Kanc.starosty: 325 546 611
Pokladna: 325 546 609 (610)
Matrika: 325 546 605
Stavební úřad: 325 546 613 (614,615)
Správa hřbitova: 728 142 619
Dílna, doprava: 602 496 028
Městská policie: 800 20 21 21

Další spojení

Email:
info@mesto-sadska.cz
Elektronická podatelna:
epodatelna@mesto-sadska.cz
Datová schránka:
trubtz7

SADKA

Pramen Sadky v Prokopově ulici je v provozu každý den v době od 9:30 do 10:30 a od 15:00 do 16:00. V zimním období je pramen mimo provoz.