Menu
Město Sadská
Město Sadská

Stavební úřad je přestěhován do bývalé pobočky spořitelny na Palackého nám. 77.

Krizové řízení

Krizové řízení ve městě Sadská

Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce, které mají zájem na svém rozvoji. Jeho cílem je předcházet vzniku možných kritických situací, zajistit přípravu na zvládnutí možných kritických situací a zajistit zvládnutí možných kritických situací            v rámci vlastní působnosti orgánu krizového řízení a plnění opatření a úkolů uložených vyššími orgány krizového řízení, nastartovat obnovu a další rozvoj.
Krizové řízení je podle § 2 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění, souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace.
Mimořádnou událostí je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví a majetek nebo životní prostředí     a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.
Krizovou situací je mimořádná událost, která nejde zvládnout běžnými prostředky integrovaného záchranného systému a musí se vyhlásit krizový stav.

Právní řád České republiky rozlišuje čtyři krizové stavy, kterými jsou:

 • stav nebezpečí - vyhlašuje hejtman kraje (primátor hlavního města Prahy)
 • nouzový stav - vyhlašuje vláda (předseda vlády v případě nebezpečí z prodlení)
 • stav ohrožení státu - vyhlašuje Parlament ČR na návrh vlády
 • válečný stav - vyhlašuje Parlament ČR

Složky integrovaného záchranného systému (dále IZS)

 • Základními složkami IZS jsou hasičský záchranný sbor ( dále jen HZS ), jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná služba a Policie ČR.
 • Ostatními složkami IZS jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení CO, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím s tím, že tyto složky poskytují plánovanou pomoc na vyžádání.
 • Základní složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah na místě.
 • Složky IZS jsou při zásahu povinny se řídit pokyny velitele zásahu, popřípadě starosty obce s rozšířenou působností ( dále jen ORP ), hejtmana (  v Praze primátora ) nebo MV ČR, pokud provádějí koordinaci záchranných a likvidačních prací.
 • Velitelem zásahu je velitel jednotky požární ochrany nebo příslušný funkcionář HZS s právem přednostního velení, pokud není takto stanoven, řídí součinnost složek velitel nebo vedoucí zasahujících sil a prostředků IZS, která v místě provádí převažující činnost.

Základní právní  předpisy

 • Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení ( krizový zákon ) a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon).
 • Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění.
 • Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení krizového zákona, v platném znění.
 • Vyhláška č. 329/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému.
 • Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění.
 • OZV města Sadská č. 3 ze dne 19. 4. 2004  Požární řád města.
 • OZV města Sadská č. 4 ze dne 19. 4. 2004 k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Vyhodnocení rizikovosti území města Sadská

Rizikové prostory pro možné druhy krizových situací v územních obvodech jednotlivých obcí s rozšířenou působností ( dále jen ORP ) jsou stanoveny v Krizovém plánu ORP Nymburk, jehož součástí je Havarijní plán Středočeského kraje.  Podle analýzy rizik nebezpečí v uvedených dokumentech je k.ú. města Sadská uvedeno pro riziko nebezpečí lesního požáru (střední  úroveň nebezpečí)  a povodní při stoleté vodě ( Q 100 ) na řece Labe   a dvacetileté a stoleté vodě  ( Q 20 a Q 100 ) na řece Šembera. Město Sadská má zpracovaný povodňový plán.

Typy mimořádných událostí na území města Sadská

 • Požáry, rozsáhlé lesní a velké plošné požáry.
 • Záplavy a povodně, záplavy vzniklé rozrušením vodních děl nebo přívalovým deštěm.
 • Únik nebezpečných škodlivin do ovzduší ( čpavek z chladícího zařízení, havárie při přepravě škodlivin, požár s vývinem nebezpečné látky apod ).
 • Vichřice, sněhové a námrazové kalamity, krupobití.
 • Rozsáhlé dopravní havárie – hromadné autohavárie, velké železniční neštěstí, pád letadla.
 • Epidemie nakažlivých onemocnění lidí a zvířat.
 • Přerušení dodávek médií ( elektrické energie, vody, plynu, telekomunikačních služeb ).
 • Výbuch, zejména při přepravě  výbušnin.
 • Podstatné zhoršení kvality ovzduší.
 • Teroristická akce, ozbrojený konflikt.

Orgány krizového řízení

1. Starosta obce - § 21 zákona
2. Obecní úřad - § 21a zákona

Úkoly starosty města Sadská

 • Starosta města zajišťuje připravenost obce na řešení krizových situací; ostatní orgány obce se na této připravenosti podílejí.
 • Za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení může zřídit krizový štáb obce jako svůj pracovní orgán.
 • Zajišťuje za krizové situace provedení stanovených krizových opatření v podmínkách správního obvodu obce; správní úřady se sídlem na území obce, právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny stanovená krizová opatření splnit.
 • Plní úkoly stanovené starostou obce s rozšířenou působností a orgány krizového řízení při přípravě na krizové situace a při jejich řešení a úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu obce s rozšířenou působností.
 • Odpovídá za využívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených Ministerstvem vnitra.
 • V době krizového stavu
 • zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového řízení, pokud tak již neučinil hasičský záchranný sbor kraje,
 • nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce,
 • organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva,
 • zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace.
 • Při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí starosta obce zajišťuje provedení krizových opatření v podmínkách obce. Je-li k tomuto účelu nutné vydat nařízení obce, nabývá nařízení obce účinnosti okamžikem jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu. Nařízení obce se zveřejní též dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu. Stejný postup se použije při vyhlašování změn obsahu již vydaného nařízení obce.

Úkoly Městského úřadu Sadská

 • Organizuje přípravu města na mimořádnou událost nebo krizovou situaci.
 • Poskytuje hasičskému záchrannému sboru a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podklady a informace potřebné ke zpracování krizového plánu obce s rozšířenou působností.
 • Podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s integrovaným záchranným systémem.
 • Zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozící nebezpečím, podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel města,
 • Shromažďuje údaje o počtu a totožnosti osob, které v době krizového stavu přechodně změnily pobyt a nachází se na správním území města.
 • Podílí se na zajištění veřejného pořádku.
 • Plní další úkoly stanovené obcí s rozšířenou působností  při přípravě na krizové situace,
 • Seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení,  připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.

Plnění stanovených úkolů je výkonem státní správy v přenesené působnosti. Náklady vynaložené na provedení krizových opatření stanovených obcí uhrazuje obec z obecního rozpočtu.

Složení krizové skupiny

předseda: starosta města 725 858 209
místopředseda: místostarosta města 724 025 887
člen velitel JSDH Sadská 603 254 289

Tísňová volání

112  Jednotné evropské číslo tísňového volání pro všechny složky IZS ČR
150 Hasičský záchranný sbor ČR
155 Zdravotnická záchranná služba
158 Policie ČR
156 Městská policie

Další důležitá telefonní čísla

728 210 418 SDH Sadská
974 878 750 Policie ČR - místní oddělení Sadská
724 183 241, 800 202 121 -  Městská policie Sadská

Poruchy 

840 850 860 elektřina
321 723 400 plyn
1239 plyn pohotovost
325 513 804, 602 422 458 voda                                                                    

Praktické informace

Městský úřad Sadská

Provozní doba radnice:

Po: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út: 8:00-12:00, 13:00-15:00
St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Čt: 8:00-12:00, 13:00-15:00
Pá: 8:00-12:30

Pokladní hodiny:

Po: 8:00-12:00, 13:00-16:30
Út: 8:00-12:00, 13:00-14:30
St: 8:00-12:00, 13:00-16:30
Čt: 8:00-12:00, 13:00-14:30
Pá: 8:00-12:00

Telefony:

Ústředna/Podatelna: 325 546 600
Přestupky/Kanc.starosty: 325 546 611
Pokladna: 325 546 609 (610)
Matrika: 325 546 605
Stavební úřad: 325 546 613 (614,615)
Správa hřbitova: 728 142 619
Dílna, doprava: 602 496 028
Městská policie: 800 20 21 21

Další spojení

Email:
info@mesto-sadska.cz
Elektronická podatelna:
epodatelna@mesto-sadska.cz
Datová schránka:
trubtz7

SADKA

Pramen Sadky v Prokopově ulici je v provozu každý den v době od 9:30 do 10:30 a od 15:00 do 16:00. V zimním období je pramen mimo provoz.